Kveldstur mot KLøvstadhøgda – med LOT og Brøttum IL tirsdag 23. mai kl 18.30

DNT Lillehammer og Brøttum IL inviterer til en kveldstur i området mot Kløvstadhøgda tirsdag 23. mai. Start kl 18.30 med parkering og oppstart ved gården Haugen langs vegen til Ring.

Turlederne Erik Bergseng og Jan Erik Mæhlum vil sammen med Bjørn Dalsveen gjennomgå opplegget for turen som forventes å ta ca 3 timer inkludert stans underveis. Vi endrer retningen på turen fra beskrivelsen i DNT-Lillehammer turkatalog stopp blir ved garden Trettenga hvor Mathias Amb forteller om den store satsingen på  produksjon av ammekjør som er bygd opp på gården de senere år. Etter avtale med grunneierne fortsetter turen ut i kulturlandskapet hvor vi etter en stigning kommer inn på den gamle ferdselsvegen mot Ring. På Kløvstad vil Anne Guri Kløvstad ta imot oss og fortelle om forvaltningen av det unike Kløvstadhøgda naturreservatet **) og de sjelden geologiske forekomster Biskopåsformasjonen. ***)

Brukerne på Kløvstad har gitt oss mulighet til å fortsette turen på innmark****) oppover mot toppen av høgda med et fantastisk skue både sørover mot Mjøsa og Mjøsbrua og nordover mot Lillehammer-området og Sjusjøen. Her vil det passe å innta nistepakka før vi fortsetter ned mot skogsbilvegen fra Næra hvor vi bl.a. kan se den svært spesielle inndelingen av skogsteiger hvor enkelte smale teiger strekker seg helt fra Mjøsa og til Næra.

*) DNT Lillehammer turkatalog;  (https://lillehammer.dnt.no/aktiviteter/?organizers=forening:31,forening:402,forening:219,forening:191).

**) Kløvstadhøgda naturreservat; Dette er vernet etter naturvernloven på grunn av forekomster av edellauvskog (alm-lindeskog). Her finnes alm, lønn, hassel, leddved og krossved som ellers ikke er vanlig i området. Edellauvskogene inneholder sjeldne økologiske systemer med flere kravfulle plantearter og et variert dyreliv. Hedmark fylke har få slike forekomster.http://pilegrimsleden.no/no/map/poi/klvstadhgda-naturreservat-brttum

***) Biskopåskonglomeratet innholder rundete klaster av grunnfjellsbergarter, opprinnelig avsatt som deltaer av flomstore elver. Kantede fragmenter av kalkstein, kalkholdig sansdtein, basalt og små knollete brudstykker av svart fosforitt opptrer også i Biskopåskonglomeratet (i Mjøsregionen). De kantede fragmentene relateres til Biriformasjonenhttp://aps.ngu.no/pls/utf8/geoenhet_SokiDb.Vis_enhet?p_id=146027&p_spraak=N

****). Lov om friluftslivet (friluftsloven), https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16Som en litt forenklet oppsummering kan det sies at i innmark har allmennheten kun en ferdselsrett, den skal skje til fots, og er begrenset til vinterhalvåret. Ytterligere utnyttelse av innmark kan kun skje etter avtale med grunneier eller bruker. Du kan ikke ferdes på dyrkede landbruksarealer, som potetland og åkre for raps, korn og grønnsaker, eller frukthager. Det samme gjelder kulturbeite (beitearealer som jevnlig gjødsles) og engslått.

Det kan også være av interesse å sjekke i Naturmangfoldloven.  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100

 LOT_ Brøttum IL_kveldstur tirsdag 23 mai 2017image002

Brøttum IL